author

Centralt ved indsejlingen til kanalhavnen i Løgstør ønskede Vesthimmerlands Kommune i forbindelse med en kystpark at lave en kombineret havnetrappe og badested med hop i vandet.

Den eksisterende træbro er sunket ved Thorsminde Coastal Roklub. Derfor har Thorsminde Coastal Roklub et ønske om at få lavet en korrekt funderet træbro og samtidig få lavet en ny flydebro samt rampe. Kyst-havneviden har forestået ansøgningen om ny træbro og flydebro til Kystdirekoratet. A1- Consult har lavet de teniske tegninger mm. Der er givet tilladelse til projektet.

 

 

Kyst-havneviden er så heldig at vinde udbud af bygherrerådgivning for et klimatilpasningsprojekt af Bogense og omegn mod oversvømmelse fra havet (kommunalt fællesprojekt). Projektet går kortfattet ud på at tilpasse eksisterende kystbeskyttelser og lave ny beskyttelse til en 500 års hændelse om 50 år. Som en del af tilpasningerne rykkes diger på delstrænkninger længere ind i land, og der skabes mulighed for fri dynamik samt på sigt etablering af ny strandeng. Projektet forventes pt. udført i 2025. Kyst-havneviden har indtil videre udført følgende arbejde.

 • Rådgivning kommunalt fællesprojekt Bogense Diger
 • Procesrådgivning, juridisk vejledning, rammetidsplan
 • Udbudsmateriale til teknisk rådgiver
 • Indledende natur- og miljøvurdering
 • Lokal og kommuneplantillæg
 • Bidragsfordeling (ca. 2800 adresser fordelt på parcelhuse, lejligheder, klynge og rækkehuse, virksomheder, offentlige bygninger, landbrugsområder) natur, veje
 • Puljeansøgning (tilsagn om ca. 15 mio kr)
 • Regnskab for projektet
 • Deltagelse i Borgermøder, projektmøder med Nordfyns Kommune og Teknisk Rådgiver
 • Svar på høringssvar
 • Diverse ad hoc opgaver

 

Kyst-havneviden har udarbejdet miljørapport for nye kommuneplanområder for Guldborgsund Kommune.

Kyst-havneviden udarbejdede rapporten mm, og Hans Ort kvalitetssikrede opgaven, begge om underrådgivere for A1-Consult, der ledede opgaven. De nye kommuneplanområder omfattede både boligområder, erhvervsområder, feriecenter og sommerhusområder.

Miljørapporten blev afleveret inden for afleveringsfristen.

Arbejdsopgaverne bestod i følgende:

 • Udarbejdelse af afgrænsningsnotat i forhold til miljørapport i henhold til gældende lovgivning. Notat blev udarbejdet på baggrund af gis analyse af mulige konflikter for de enkelte kommuneplanområder. I afgrænsningen blev f.eks kommuneplansområderne, der skulle miljøvurderes, afgrænset til 15 områder.
 • Udarbejdelse af fyldestgørende miljørapport for nye kommuneplanområder for Guldborgsund Kommune. Relevante statslige, regionale og kommunale retningslinjer, gældende lovgivning og faglig viden blev brugt i forhold til vurderingen af de identificerede konflikter for hvert kommuneplanområde. Relevante kort og figurer til underbyggelse af vurderingerne var en del af layoutet.

Centralt ved indsejlingen til kanalhavnen i Løgstør ønskede Vesthimmerlands Kommune i forbindelse med en kystpark at lave en kombineret havnetrappe og badested med hop i vandet. Havnebadetrappen blev tegnet af arkitekt Christian Lomborg. Kyst-havneviden skulle sørge for ansøgning til Kystdirektoratet og Slots- og Kulturstyrelsen, så projektet kunne indvies til den planlagte dato for den samlede havnepark.

Tilladelserne kom tidsnok i hus, og der blev holdt en festlig indvielse med udspring af friske drenge og piger fra det nye badested ved havnetrappen. Har siden været flittigt benyttet både som havnetrappe med udsigt til f.eks. solnedgang og om sommeren som badested.

En grundejerforening ønskede en fælles trappe til standen og badebro område. Kyst-havneviden lavede sammen med Havnecon dimensionering og tegninger af havnetrappe. Kyst-havneviden forestod derefter ansøgning og udbud af projekt til entreprenør.

Kyst-havneviden har udarbejdet notater vedr. natur- og miljøvurdering af havneprojekt, rettigheder i forhold til terrænreguleringer ud for matriklerne, udarbejdet vedtægter for nye kystbeskyttelseslag, vurderet ansøgningsmateriale i forhold til nabopåvirkninger, vejledning vedr. fælles kommunale fælles projekter.

 

I begge områder (i alt ca. 400 sommerhuse) er der fremadrettet et behov for sikring af oversvømmelsesbeskyttelsen, og Kyst-havneviden blev bedt om at forestå ansøgningsproces mm. Kyst-havneviden har forestået udarbejdelsen af ansøgningsmateriale, hvor A1 Consult har leveret de tekniske beregninger og snittegninger af stenkastninger. Kyst-havneviden har derudover deltaget og holdt oplæg på generalforsamlinger, deltaget i bestyrelsesmøder, lavet videooplæg og let læst version af ansøgningsmateriale, forespørgsel og opstart af kommunalt fællesprojekt, igangsat juridiske afklaringer, lavet svar på høringssvar, forestået udbud og kontrakt med entreprenør, tilsyn med byggeprojekt samt skal lave færdigmelding og tinglysning.

Kyst-havneviden har i flere tilfælde for private grundejere forestået ansøgningsproces med fyldestgørende ansøgningsmateriale i forhold til myndighedens krav, svar på høringssvar, udbud til entreprenør, styring af anlægsprojekt, færdigmelding og tinglysning.

I starten af projektet besigtiges forholdene hos de enkelte grundejere, og muligheder ud fra den konkrete situation drøftes.

En skør ide om et sand surf-rev syd for Hvide Sande blev taget alvorlig i Ringkøbing-Sjkern Kommune. Der blev bevilliget penge til et forprojekt og en ansøgningsproces. I forprojektet blev der hentet erfaringer med surf-rev fra udlandet af både Rambøll og Kyst-havneviden. Et surf-rev af udelukkende sand ville være det første af sin slags i verden på daværende tidspunkt.

Modelleringer blev lavet af rådgivningsfirmaet Ramboll. Kyst-havneviden lavede ansøgningsmaterialet med miljøvurderinger til Kystdirektoratet. På baggrund af ansøgningsmaterialet gav Kystdirektoratet tilladelsen til surf-revet med omrensningssand fra indsejlingen til Hvide Sande Havn. Projektet er desværre aldrig blevet en realitet pga. manglende fondsmidler.

Kyst-havneviden har forestået ansøgninger og proces vedr. by-pass og klapning fra Løgstør Havne, Hvalpsund Havne og Rønbjerg Havn. Kyst-havneviden har også på baggrund af Miljøstyrelsens anvisninger lavet prøveprogram og udbud prøvetagningen i forhold vurdering af egnethed af sediment til klapning, by-pass eller nyttiggørelse.