Projekt

Centralt ved indsejlingen til kanalhavnen i Løgstør ønskede Vesthimmerlands Kommune i forbindelse med en kystpark at lave en kombineret havnetrappe og badested med hop i vandet.

Centralt ved indsejlingen til kanalhavnen i Løgstør ønskede Vesthimmerlands Kommune i forbindelse med en kystpark at lave en kombineret havnetrappe og badested med hop i vandet. Havnebadetrappen blev tegnet af arkitekt Christian Lomborg. Kyst-havneviden skulle sørge for ansøgning til Kystdirektoratet og Slots- og Kulturstyrelsen, så projektet kunne indvies til den planlagte dato for den samlede havnepark.

Tilladelserne kom tidsnok i hus, og der blev holdt en festlig indvielse med udspring af friske drenge og piger fra det nye badested ved havnetrappen. Har siden været flittigt benyttet både som havnetrappe med udsigt til f.eks. solnedgang og om sommeren som badested.

En grundejerforening ønskede en fælles trappe til standen og badebro område. Kyst-havneviden lavede sammen med Havnecon dimensionering og tegninger af havnetrappe. Kyst-havneviden forestod derefter ansøgning og udbud af projekt til entreprenør.

Kyst-havneviden har udarbejdet notater vedr. natur- og miljøvurdering af havneprojekt, rettigheder i forhold til terrænreguleringer ud for matriklerne, udarbejdet vedtægter for nye kystbeskyttelseslag, vurderet ansøgningsmateriale i forhold til nabopåvirkninger, vejledning vedr. fælles kommunale fælles projekter.

 

I begge områder (i alt ca. 400 sommerhuse) er der fremadrettet et behov for sikring af oversvømmelsesbeskyttelsen, og Kyst-havneviden blev bedt om at forestå ansøgningsproces mm. Kyst-havneviden har forestået udarbejdelsen af ansøgningsmateriale, hvor A1 Consult har leveret de tekniske beregninger og snittegninger af stenkastninger. Kyst-havneviden har derudover deltaget og holdt oplæg på generalforsamlinger, deltaget i bestyrelsesmøder, lavet videooplæg og let læst version af ansøgningsmateriale, forespørgsel og opstart af kommunalt fællesprojekt, igangsat juridiske afklaringer, lavet svar på høringssvar, forestået udbud og kontrakt med entreprenør, tilsyn med byggeprojekt samt skal lave færdigmelding og tinglysning.

Kyst-havneviden har i flere tilfælde for private grundejere forestået ansøgningsproces med fyldestgørende ansøgningsmateriale i forhold til myndighedens krav, svar på høringssvar, udbud til entreprenør, styring af anlægsprojekt, færdigmelding og tinglysning.

I starten af projektet besigtiges forholdene hos de enkelte grundejere, og muligheder ud fra den konkrete situation drøftes.

En skør ide om et sand surf-rev syd for Hvide Sande blev taget alvorlig i Ringkøbing-Sjkern Kommune. Der blev bevilliget penge til et forprojekt og en ansøgningsproces. I forprojektet blev der hentet erfaringer med surf-rev fra udlandet af både Rambøll og Kyst-havneviden. Et surf-rev af udelukkende sand ville være det første af sin slags i verden på daværende tidspunkt.

Modelleringer blev lavet af rådgivningsfirmaet Ramboll. Kyst-havneviden lavede ansøgningsmaterialet med miljøvurderinger til Kystdirektoratet. På baggrund af ansøgningsmaterialet gav Kystdirektoratet tilladelsen til surf-revet med omrensningssand fra indsejlingen til Hvide Sande Havn. Projektet er desværre aldrig blevet en realitet pga. manglende fondsmidler.

Kyst-havneviden har forestået ansøgninger og proces vedr. by-pass og klapning fra Løgstør Havne, Hvalpsund Havne og Rønbjerg Havn. Kyst-havneviden har også på baggrund af Miljøstyrelsens anvisninger lavet prøveprogram og udbud prøvetagningen i forhold vurdering af egnethed af sediment til klapning, by-pass eller nyttiggørelse.

Kyst-havneviden har lavet udkast til tilladelser, vurdereret/kommenteret ansøgningsmateriale, lavet juridiske notater, lavet procesrådgivning i kommunale fællesprojekter, lavet vurdering af erosion, vurderet væsentlighedsvurderinger i forhold til Natura 2000 områder. Af projekter, hvor Kyst-havneviden har ydet myndighedsrådgivning, kan nævnes oversvømmelsesbeskyttelse af Haldor Topsøe, Frederikssund Kommune, Proces og oplæg på borgermøde vedr. bidragsfordeling, Jyllinge Nordmark og Roskilde Inderfjord, Roskilde Kommune, kommentering/vurdering af ansøgningsmateriale samt udkast til afgørelser, stenkastninger, Frederikssund og Guldborgsund Kommune.

Myndighedsrådgivning vedr. havneprojekt, udledning af varmt vand, fjernkølingsanlæg Kalundborg Kommune.

Kommunalt fællesprojekt Lendrup, Vesthimmerland Kommune

Oversvømmelsesbeskyttelsen af 170 sommerhuse i Lendrup var gået i stå. Kyst-havneviden blev sat på opgaven til med friske øjne at forestå udførelse af nyt skitseprojekt med natur- og miljøvurdering (inklusiv væsentlighedsvurdering i forhold til Natura 2000 natur og arter samt bilag IV arter), ny bidragsfordeling, proces og juridisk rådgivning vedr. kommunale fællesprojekter, konflikthåndtering.

Klage over projekt og bidragsfordeling blev afvist og projektet gennemført til glæde for grundejerne i Lendrup.

Kyst-havneviden arbejder som rådgiver på projekter af forskellig størrelse

Kyst-havneviden udarbejdede en omfattende miljøvurdering for udvidelse af Agger Færgeleje. Projektet berørte Natura 2000 natur og arter, nationalparkområde, geologiske udpegninger, fredet område, sårbart område for sæler. Til miljøkonsekvensrapporten blev der således af Kyst-havneviden udarbejdet en decideret konsekvensvurdering i forhold til habitatdirektivet. DHI udarbejdede afsnittene bølger, sediment og kystmorfologi, og Urland lavede visualiseringerne. Kyst-havneviden udarbejdede resten af afsnittene på baggrund den nyeste lovgivning og viden for de enkelte emner. Kyst-havneviden forestod desuden ansøgninger vedr. fredningsreglerne og ansøgningen om den nye havn i Thyborøn.

Redegørelsen blev leveret til den aftalte tid, og i høringsperioden kom kun ganske få bemærkninger til redegørelsens vurderinger og konklusioner.