Projekt

Kyst-havneviden har lavet udkast til tilladelser, vurdereret/kommenteret ansøgningsmateriale, lavet juridiske notater, lavet procesrådgivning i kommunale fællesprojekter, lavet vurdering af erosion, vurderet væsentlighedsvurderinger i forhold til Natura 2000 områder.

Kyst-havneviden har lavet udkast til tilladelser, vurdereret/kommenteret ansøgningsmateriale, lavet juridiske notater, lavet procesrådgivning i kommunale fællesprojekter, lavet vurdering af erosion, vurderet væsentlighedsvurderinger i forhold til Natura 2000 områder. Af projekter, hvor Kyst-havneviden har ydet myndighedsrådgivning, kan nævnes oversvømmelsesbeskyttelse af Haldor Topsøe, Frederikssund Kommune, Proces og oplæg på borgermøde vedr. bidragsfordeling, Jyllinge Nordmark og Roskilde Inderfjord, Roskilde Kommune, kommentering/vurdering af ansøgningsmateriale samt udkast til afgørelser, stenkastninger, Frederikssund og Guldborgsund Kommune.

Myndighedsrådgivning vedr. havneprojekt, udledning af varmt vand, fjernkølingsanlæg Kalundborg Kommune.

Kommunalt fællesprojekt Lendrup, Vesthimmerland Kommune

Oversvømmelsesbeskyttelsen af 170 sommerhuse i Lendrup var gået i stå. Kyst-havneviden blev sat på opgaven til med friske øjne at forestå udførelse af nyt skitseprojekt med natur- og miljøvurdering (inklusiv væsentlighedsvurdering i forhold til Natura 2000 natur og arter samt bilag IV arter), ny bidragsfordeling, proces og juridisk rådgivning vedr. kommunale fællesprojekter, konflikthåndtering.

Klage over projekt og bidragsfordeling blev afvist og projektet gennemført til glæde for grundejerne i Lendrup.

Kyst-havneviden arbejder som rådgiver på projekter af forskellig størrelse

Kyst-havneviden udarbejdede en omfattende miljøvurdering for udvidelse af Agger Færgeleje. Projektet berørte Natura 2000 natur og arter, nationalparkområde, geologiske udpegninger, fredet område, sårbart område for sæler. Til miljøkonsekvensrapporten blev der således af Kyst-havneviden udarbejdet en decideret konsekvensvurdering i forhold til habitatdirektivet. DHI udarbejdede afsnittene bølger, sediment og kystmorfologi, og Urland lavede visualiseringerne. Kyst-havneviden udarbejdede resten af afsnittene på baggrund den nyeste lovgivning og viden for de enkelte emner. Kyst-havneviden forestod desuden ansøgninger vedr. fredningsreglerne og ansøgningen om den nye havn i Thyborøn.

Redegørelsen blev leveret til den aftalte tid, og i høringsperioden kom kun ganske få bemærkninger til redegørelsens vurderinger og konklusioner.

Kyst-havneviden har været med fra starten af projektet i Sunddraget

Kyst-havneviden har været med fra starten af projektet i Sunddraget. Sunddraget sommerhusområde havde i en mange år været plaget af oversvømmelser inden projektet blev realiseret. Der har været et godt samarbejde med grundejerne, Struer Kommune, underrådgivere og entreprenører i projektet. Fra starten af forprojektet til anlægsprojektet var afsluttet gik ca. 3 år inklusiv behandling af klage.

Dette er meget kort tid for denne type af projekter. Det nybygget tilbagetrukket dige har bestået sin første prøve under stormen Malik, hvor det mindre raldige nær kysten ikke holdt. Opfyldningen af høfdemellemrummene følger de rådgivende ingeniørers estimeret tidshorisont for opfyldning. Stranden er således allerede på en stor strækning rykket 15-20 meter ud. Husene og grundene i området er igen begyndt at kunne sælges.

Kyst-havneviden har rådgivet med følgende:

Forprojekt

Valg af løsning ud fra flere alternativer
Procesrådgivning

Konkret projekt

 • Udarbejdelse af konkret projekt til brug for myndighedsafgørelse
 • Beregninger vedr. sætninger ud fra boringer på digestrækning og høfdeområde, stabilitet, undersivning, dimensionering af høfder og diger (primært udført af A1 consult)
 • Væsentlighedsvurdering i forhold til Natura 2000 og bilag IV arter
 • Udarbejdelse af bidragsfordeling
 • Udarbejdelse af budget
 • Deltagelse i borgermøder og styregruppemøder
 • Oplæg til afgørelser
 • Klagebehandling

Udførselsesfase

 • Udbud, licitation og kontrakt
 • Tilsyn og byggemøder
 • Udarbejdelse af vedtægter
 • Tinglysning mm

Borgerforeningen i Hvalpsund ønskede en ny rekreativ badebro. Vesthimmerlands Kommune havde fundet løsningen. Kyst-havneviden lavede ansøgning til Kystdirektoratet og fik en tilladelse til projektet.