Kommunalt fællesprojekt Sunddraget, Struer Kommune

Kyst-havneviden har været med fra starten af projektet i Sunddraget

Kyst-havneviden har været med fra starten af projektet i Sunddraget. Sunddraget sommerhusområde havde i en mange år været plaget af oversvømmelser inden projektet blev realiseret. Der har været et godt samarbejde med grundejerne, Struer Kommune, underrådgivere og entreprenører i projektet. Fra starten af forprojektet til anlægsprojektet var afsluttet gik ca. 3 år inklusiv behandling af klage.

Dette er meget kort tid for denne type af projekter. Det nybygget tilbagetrukket dige har bestået sin første prøve under stormen Malik, hvor det mindre raldige nær kysten ikke holdt. Opfyldningen af høfdemellemrummene følger de rådgivende ingeniørers estimeret tidshorisont for opfyldning. Stranden er således allerede på en stor strækning rykket 15-20 meter ud. Husene og grundene i området er igen begyndt at kunne sælges.

Kyst-havneviden har rådgivet med følgende:

Forprojekt

Valg af løsning ud fra flere alternativer
Procesrådgivning

Konkret projekt

 • Udarbejdelse af konkret projekt til brug for myndighedsafgørelse
 • Beregninger vedr. sætninger ud fra boringer på digestrækning og høfdeområde, stabilitet, undersivning, dimensionering af høfder og diger (primært udført af A1 consult)
 • Væsentlighedsvurdering i forhold til Natura 2000 og bilag IV arter
 • Udarbejdelse af bidragsfordeling
 • Udarbejdelse af budget
 • Deltagelse i borgermøder og styregruppemøder
 • Oplæg til afgørelser
 • Klagebehandling

Udførselsesfase

 • Udbud, licitation og kontrakt
 • Tilsyn og byggemøder
 • Udarbejdelse af vedtægter
 • Tinglysning mm