Kystbeskyttelse

Kyst-havneviden kan forestå hele processen omkring ansøgning og etablering af kystbeskyttelse.

Rådgivning om kystbeskyttelse

Kyst-havneviden kan forestå hele processen omkring ansøgning og etablering af kystbeskyttelse. Vi har dokumenteret erfaring fra en lang række større og mindre sager inden for blandt andet oversvømmelse og erosion.

Jeg lægger vægt på et ansøgningsmateriale, der matcher myndighedernes tekniske samt natur- og miljømæssige krav

Kyst-havneviden holder til i Lemvig, og rådgiver gerne i nærområdet. Har dog sager i hele Danmark.

Kyst-havneviden har god erfaring med besigtigelser af en kyststrækning og drøftelser med de implicerede grundejere forud for en egentlig ansøgningsproces. I større sager med kystbeskyttelse udarbejder vi, i samarbejde med ingeniører, kommune og borger, arkitekter m.fl. skitseprojekt indeholdende bidragsfordeling.

Jeg laver også proces-, byggeherrerådgivning, herunder udarbejdelse af drejebog, juridiske notater, tidsplan, projektstyring, oplæg til borgermøde og meget mere.

Mere viden om kystbeskyttelse

Ved ønsket kystbeskyttelse skal der først stilles spørgsmål om beskyttelseslov – det vil sige hvor stor risiko der er for oversvømmelse samt erosion af ejendomme. Derefter er der forhold i forhold til miljø- og naturbeskyttelse, der skal vurderes og beskrives nærmere.

Hvis anlægget er på land, er det kommunen, der foretager VVM-screeningen. Ligger anlægget på havet, er det Kystdirektoratet, der foretager screeningen. Desuden skal et anlægs betydning for de nærliggende kyststrækninger beskrives i ansøgningen til kommunen.

Hvor skal der søges om tilladelse?

 • ​a)​Enkelt eller flere enige grundejere:
  Kommune skal søges om tilladelse. Kystdirektoratet skal desuden søge om dispensation fra strandbeskyttelses- eller klitfredningslinjen, når det drejer sig om en enkelt ejendom.​
 • b)​Flere uenige grundejere:
  Kommunen kontaktes for at starte en såkaldt kommunalt fællesprojekt efter kystbeskyttelsesloven.

Risiko for oversvømmelse

For at tjekke om ens ejendom er oversvømmelsestruet, kan man gå ind på klimatilpasning.dk under værktøjet ”kamp”. Informationen herfra kan sammenholdes med højvandsstatistikken fra de nærliggende målestationer. Højvandsstatistikken fra de forskellige målestationer kan findes på Kystdirektoratets hjemmeside.

Risiko for kysterosion

Erosion opstår på grund af havets påvirkning af kystprofilet og skrænten. Særligt i stormsituationer påvirkes skrænten. Skrænterosion kan forværres på grund af manglende sand eller ral i kystprofilet ud fra skrænten.

For at sikre sin ejendom mod erosion findes flere metoder. En blød strandbevarende måde er sand- eller ralfodring. Andre muligheder er skråningsbeskyttelse (stenkastninger), bølgebrydere eller høfder.

Kystbeskyttelse mod erosion bliver reguleret af kystbeskyttelsesloven. Ved ønske om erosionsbeskyttelse er det kommunen, der er myndighed.

Relevant lovgivning på området

Relevant lovgivning:

 • ​Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse
 • ​Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse arter – for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet
 • ​Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse
 • ​Bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer
 • ​Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper
 • ​Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer – og af konkrete projekter
 • ​Bekendtgørelse om miljømæssige vurdering af anlæg og foranstaltninger på søterritoriet

Vejledninger:

 • ​Vejledning om kystbeskyttelsesloven
 • ​Vejledning om naturbeskyttelsesloven §3 beskyttede naturtyper

Den relevante seneste lovgivning kan downloades her.

Kontakt os gerne, hvis du ønsker at høre mere om mulighederne for kystbeskyttelse, miljøvurdering eller andet. Som specialist giver vi gerne en ekspertvurdering af din specifikke sag.

Vi ser frem til at hjælpe.

Vil du vide mere?

​Vi håber, at du/I vil kontakte Kyst-havneviden, hvis i har brug for hjælp, eller bare hvis du/I har spørgsmål omkring miljøvurdering og kystbeskyttelse på telefon 26 70 02 15 eller e-mail khv@kyst-havneviden.dk.

Tak for din interesse i virksomheden Kyst-havneviden.​​​