Mere viden

Ved ønske kystbeskyttelse skal først stilles spørgsmål om beskyttelsesbehov dvs. hvor stor risiko er der for oversvømmelse samt erosion af ejendommen (ene).

​Viden om kystbeskyttelse

Ved ønske kystbeskyttelse skal først stilles spørgsmål om beskyttelsesbehov dvs. hvor stor risiko er der for oversvømmelse samt erosion af ejendommen (ene). Derefter er der natur- og miljømæssige forhold der skal vurderes og beskrives nærmere.  Hvis anlægget er på land er det kommunen der foretager VVM-screeningen. Ligger anlægget på havet er det Kystdirektoratet der foretager screeningen. Desuden skal et anlægs betydning for de nærliggende kyststrækninger beskrives i ansøgningen til Kommunen.

Ved en afgørelse efter kystbeskyttelsesloven er der forskellige hensyn der skal afvejes. Hensyn der skal afvejes fremgår af kystbeskyttelseslovens formålsparagraf og er følgende

 • Behovet for kystbeskyttelse
 • Økonomiske hensyn ved projekter omfattet af kapitel 1a
 • Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet
 • Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten
 • Andre forhold

Hvor skal der søges om tilladelse

 • a) enkelt eller flere enige grundejere: Kommune søges direkte om tilladelse.
 • b) flere uenige grundejere: Kommunen kontaktes for at starte en såkaldt kommunalt fællesprojekt efter kystbeskyttelsesloven

Oversvømmelsesbeskyttelse

Vil man se om ens ejendom er oversvømmelsestruet kan man benytte klimaportalens model ”Kamp” samt sammen holde det med Kystdirektoratet højvandsstatistik. Ønsker man at starte en sag tager Kyst-havneviden gerne en uforpligtende snak om de konkrete forhold og om løsninger.

Erosionsbeskyttelse

Man kan tjekke i Kystdirektoratets kystatlas om den relevante kyststrækning er udsat for kronisk og/eller akut erosion.

Relevant lovgivning vedr. kystbeskyttelsessag

 • Kystbeskyttelsesloven
 • Naturbeskyttelsesloven
 • Miljøbeskyttelsesloven
 • Planloven
 • Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet.
 • Vandløbsloven
 • Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
 • Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v
 • Lov og jagt og vildforvaltning
 • Skovloven
 • Bekendtgørelsen om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

Nyste lovgivning kan ses på retsinformation

 

 

 

Vil du vide mere?

​Vi håber, at du/I vil kontakte Kyst-havneviden, hvis i har brug for hjælp, eller bare hvis du/I har spørgsmål omkring miljøvurdering og kystbeskyttelse på telefon 26 70 02 15 eller e-mail khv@kyst-havneviden.dk.

Tak for din interesse i virksomheden Kyst-havneviden.​​​